امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:

هر کس با کتاب ها آرام گیرد، هیچ آرامشی را از دست نداده است.