امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:

در خوبی، پیرو باشی بهتر از آن است که در بدی، پیشوا باشی.