امام سجاد علیه السلام:

انسان بزرگوار به بخشش خود می بالد، و انسان پست به دارایی خویش می نازد.