امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:
ریشه خردمندی، اندیشه است و میوه آن سلامتی.