پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
خدا را یاد کنید، که یاد خدا درمان است، و مردم را یاد نکنید، که آن درد [و بیماری] است.