امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:
خوشا به حال کسی که زیادی مال خویش را انفاق کند.