امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:
چه دور است میان آسایش و تن‌پروری و رسیدن یه خوشبختی.