امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:
نشانه خردمندی، مدارا کردن با مردم است.