امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:
الهی! نعمت بریدن کامل از همه و رویکردن کامل به خودت را به من ارزانی دار.